off
Wałbrzych kończy z plastikiem! Strefy wolne od jednorazowego plastiku.

Wałbrzych kończy z plastikiem! Strefy wolne od jednorazowego plastiku.

Posted by

Na sesji 30 stycznia radni Rady Miejskiej Wałbrzycha przegłosowali uchwałę, która wprowadza zakaz posiadania, używania, sprzedaży oraz udostępniania plastikowych produktów jednorazowych na terenie wszystkich nieruchomościach stanowiących własność gminy.
Dodatkowo wprowadza zakaz udostępniania i sprzedaży toreb foliowych na terenie miasta.

Poniżej szczegóły uchwały:

1. W miejscach oznaczonych znakiem „STREFA WOLNA OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU”, wprowadza się zakaz:
1) posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży następujących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych:
a) pojemników na żywność, z pokrywką lub bez,
b) pojemników na napoje, z pokrywką, z wieczkiem lub bez,
c) sztućców, w tym: widelców, noży, łyżeczek, pałeczek,
d) talerzy,
e) słomek, z wyjątkiem słomek objętych zakresem stosowania dyrektywy 90/385/EWG lub dyrektywy 93/42/EWG,
f) mieszadełek do napojów,
g) patyczków mocowanych do balonów lub służących jako podparcie do balonów przeznaczonych do użytku nieprofesjonalnego,
h) toreb na zakupy z tworzywa sztucznego,
i) palenisk jednorazowych;
2) posiadania, udostępniania oraz sprzedaży pożywienia i napojów umieszczonych w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, chyba że przełożenie pożywienia lub przelanie napoju do opakowań wielorazowych jest niemożliwe z przyczyn technicznych,
3) wydawania konsumentom żywności i napojów – niepakowanych fabrycznie na wynos – z użyciem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,
4) pakowania produktów z użyciem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych takich jak woreczki i torby na zakupy z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,
5) zbywania i rozpowszechniania produktów promocyjnych lub reklamowych stanowiących produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, chyba że nie istnieje bezpieczny dla środowiska zamiennik surowca, z którego jest wykonany taki produkt.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dotyczy również sprzedaży z automatów vendingowych.
3. Zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych:
1) wykorzystywanych w medycynie, kosmetologii i o przeznaczeniu specjalnym w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
2) związanych z bezpieczeństwem żywności, o ile ich wytworzenie z materiałów innych niż określone w § 2 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 jest sprzeczne z prawem lub niemożliwe z przyczyn technologicznych,
3) nabytych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,
4) które zostaną nabyte na podstawie umowy, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 – 3, nie dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty będące adresatami tych zakazów.

§ 4.
Wprowadza się na terenie Miasta Wałbrzycha zakaz sprzedaży oraz udostępniania Klientom toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

§ 5.
Naruszenie zakazów określonych w § 3 i § 4 podlega karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 21 marca 2020 r., z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

off